User Profile

Profile Image

Lee Devlin

Bio Statement

Bản Kiểm điểm Đảng viên là loại bản tự kiểm điểm, tự nhận xét về bản thân dành cho Đảng viên vào cuối năm.

<a href="https://www.facebook.com/gioitreshowbiz/posts/241212356754055">https://www.facebook.com/gioitreshowbiz/posts/241212356754055</a>

Bản Kiểm điểm Đảng viên cần đưa ra các nhận xét trung thực về ưu, thiếu sót của bản thân trong năm qua, từ ngừng thi côngĐây tự nhận mức xếp cái Đảng viên của bản thân. Nội dung Bản Kiểm điểm Đảng viên cần tự đánh giá, nhận xét bao gồm ý thức tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; bổn phận thực hành công việc và ý thức tổ chức, kỷ luật.

ĐẢNG BỘ XÃ/PHƯỜNG …….
CHI BỘ… ĐẢNG cộng SẢN VIỆT NAM
……., ngày….tháng….năm….
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM cá nhân NẲM 2018

(Kiểm điểm bổ sung theo tinh thần nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW)

Họ và tên: _________________Ngày sinh:______________________________________

chức phận Đảng: ____________________________________________________________

chức vụ chính quyền, đoàn thể: ______________________________________________

tổ chức công tác: __________________________________________________________

Chi bộ: __________________________________________________________________

thực hành theo sự chỉ đạo của Chi bộ về bổ sung kiểm điểm, đánh giá phân loại Đảng viên năm 2017 tôi tự kiểm điểm bản thân theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW như sau:

I. điểm mạnh

một. Kiểm điểm theo ý thức nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

– Luôn giữ vững ý kiến, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

– Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng lúc di chuyển gia đình, người nhà thực hiện phải chăng những quy định của địa phương nơi trú ngụ.

– nghiêm chỉnh học tập và nghiên cứu những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– mang lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực. Luôn giữ giàng sự đoàn kết trong khu dân cư

– Luôn lắng nghe tâm tình hoài vọng của người dân để có đề nghị kịp thời có lãnh đạo cơ quan.

hai. Kiểm điểm việc học tập và làm cho theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TƯ):

<a href="https://www.linkedin.com/pulse/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-vi%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A3n-ki%E1%BB%83m-%C4%91i%E1%BB%83m-%C4%91%E1%BA%A3ng-vi%C3%AAn-c%C3%A1-nh%C3%A2n-chi-ti%E1%BA%BFt-th%C3%B9y-linh/">bản kiểm điểm đảng viên cuối năm</a>

a) Về nêu cao tinh thần trách nhiệm:

Tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp, Đảng viên khác và các kinh nghiệm trong khoảng thực tế công việc của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình gánh vác với Cơ quan song song chủ động buộc phải các biện pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tế hoạt động theo từng tuần, tháng, quý, năm nhằm thực hiện thấp nhiệm vụ được giao.

b) Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu:

– Bản thân không kiêu ngạo tự đại, mà luôn khiêm tốn, luôn cầu tiến trong công việc và học tập, luôn tự kiểm điểm để vững mạnh điều hay, sửa đổi điều khuyết điểm của bản thân, phải tự phê bình chính mình.

– Đối mang đồng nghiệp và mọi người, luôn giữ thái độ thật tâm, khiêm tốn, kết đoàn, chân thực, hòa đồng, trợ giúp lẫn nhau.

– Đối với công tác luôn gương mẫu, nỗ lực hoàn tất rẻ nhiệm vụ được giao, dù khó khăn nào cũng phải giữ nguyên tắc để việc công lên trước việc tư.

c) kể đi đôi với làm:

– nói và khiến cho phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; ko được đề cập một đằng khiến 1 nẻo; ko chỉ kể suông, ngồi viết mệnh lệnh, hô khẩu hiệu, mà phải thực hiện làm việc. Bản thân tự đăng ký nội dung:

Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;
Chịu trách nhiệm trước luật pháp những phát ngôn của mình;
Giữ lời hứa hẹn trong mọi trường hợp;
khiến việc gì cũng kỹ lưỡng, kỹ càng và làm tới nơi tới chốn, đúng quy định, không qua quýt phiên phiến, bản thân mình luôn khiến gương trước.
khiến rõ bổn phận của cá nhân trong việc thực hành chức trách, công tác được giao.
II- khuyết điểm, tránh và nguyên nhân:

1- thiếu sót, hạn chế:

Chưa thật linh động, trong khắc phục công việc với đồng nghiệp và mọi người.
mang ý thức trong công việc phê bình và tự phê bình trong nhưng vẫn còn chưa mạnh bạo đóng góp ý kiến:
2- Nguyên nhân:

<img src="https://media.licdn.com/dms/image/C4E12AQEn_ozMPCZjLQ/article-inline_image-shrink_1500_2232/0?e=1547078400&v=beta&t=tG8TFuvpdt-kx1UfmyTO0Iwa1rhRdvB8yNfahSub_RI"/>

– trong khi thực hành nhiệm vụ còn nể nả giữa đồng nghiệp nên tính đóng góp phê bình chưa cao.

III- Phương hướng, biện pháp khắc phục:

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương trục đường lối của Đảng và Nhà nước. thực hành nghiêm trang quy định của cơ quan.

– Phát huy thế mạnh, khắc phục nhược điểm để thực hành đúng những phương hướng của Đảng và Nhà nước.

– hăng hái tự học, luôn cập nhật tri thức, thông báo để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– với tinh thần rèn luyện bản tính vô tư, khách quan, mạnh bạo kể thẳng, kể thật, chân tình.

– Thường xuyên tu dưỡng đoàn luyện đạo đức lối sống, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

<a href="https://www.scoop.it/t/blog-by-gioitrebiz/p/4102575542/2018/10/22/4-mau-ban-kiem-iem-ang-vien-cuoi-nam-ay-u-nhat-2018">bản kiểm điểm đảng viên</a>

IV. Tự nhận mức xếp loại trong năm

– Phân chiếc cán bộ công chức, viên chức: ________________________________________

– Phân chiếc đảng viên: hoàn tất tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nhận xét, thẩm định của cấp ủy, chi bộ đối với đảng viên
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
Chi bộ phân cái chất lượng Đảng viên:………………………………………………..

<img src="https://media.licdn.com/media/gcrc/dms/image/C4E12AQHuXklS_B_GkQ/article-cover_image-shrink_720_1280/0?e=1547078400&v=beta&t=Decoh7931Apw4oDbyR642Dm3jWNtavHKbODZT88GJkM"/>

Cấp ủy

(Ký, ghi rõ họ tên)