Yönelim anketlerini büyüme tahminlerinde ne ölçüde kullanabiliriz ? (To what extent can we use tendency survey data in forecasting the growth rate?)

Nuri Yıldırım

Abstract


Üçlü (yukarı, aşağı ve değişmez gibi) kategoride yanıt içeren nitel yöneliş anket sonuçlarından nicel değişme oranlarına ulaşmayı amaçlayan çalışmalar Carlson-Parkin (1975) ve daha sonra Pesaran (1984 ve 1987)’ın çalışmaları ile büyük bir yaygınlık kazandı. Biz bu çalışmada, olasılık ya da doğrusal-olmayan regresyon yöntemlerine dayanan bu sayısallaştırma tekniklerini, TCMB tarafından aylık olarak yayınlanan ‘Genel Gidişat’ anket sonuçlarına uyguladık. Anket yanıt kategorilerinden sanayi büyüme hızını tahmin etmeye çalıştık. Ancak, yanıtlarda ‘aynı / değişme yok’ kategorisinin %60 gibi çok yüksek bir oranda çıkması, sistematik olarak ‘noksan-tahmin’e yol açtı. Bu engeli, büyüme ve küçülme dönemleri için ayrı ölçek katsayısı hesaplayarak aşmaya çalıştık. Çalışmanın ilk kısmında anket sonuçlarını bağlı olasılıklar çapraz (contingency) tablosu incelemesine tâbi tutarak iç tutarlılığını irdeledik. Daha sonra, olasılık ve regresyon yöntemlerine dayanan değişik modeller uygulayarak büyüme oranı tahminleri türettik. Anket sonuçları, imalat sanayisinde dönüm noktaları ve kriz dönemlerinin tahmininde başarılı sonuçlar verdi. Son olarak, sapmasızlık ve dikeylik sınamaları yaparak türettiğimiz tahmin serilerinin rasyonel bekleyişler hipotezinin (RBH) empoze ettiği özellikleri taşıyıp taşımadığına baktık. Sonuçlar, RBH öngörülerini değil, adaptif bekleyiş modellerini destekler nitelikte çıkmaktadır.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.