Zorunlu göçün yol açtığı refah kaybının incelenmesi: Yaşam memnuniyeti yaklaşımı

Ali Berker

Abstract


Bu çalışma, kişilerin zorunlu göçmen konumu ile refahları arasındaki ilişkiyi araştırdı. İlgili literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, kişilerin refah ölçütü olarak beyan ettikleri yaşam memnuniyeti ele alındı. 2013 yılında gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın verisi kullanılarak, zorunlu göçmen olmanın yaşam memnuniyetine etkisi tahmin edildi. Tahmin sonuçları, kişilerin zorunlu göçmen konumu ile yaşam memnuniyeti düzeyleri arasında negatif bir bağ olduğunu işaret etmektedir. Bu negatif bağıntının kişilerin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi özelliklerine göre ne ölçüde değiştiği incelendi. Üniversite mezunları dışındaki tüm alt gruplarda zorunlu göçmenliğin negatif etkisi olduğu saptandı. Ayrıca bu negatif etkinin, erkekler, 55 ve üstü yaş grubundakiler ve lise veya lise altı eğitim düzeyine sahip olanlar arasında daha şiddetli olduğunu işaret eden bulgulara ulaşıldı. Son olarak, zorunlu göçmenlerin sağlık durumlarından, hanehalkı gelirlerinden ve çalıştıkları işlerden daha düşük düzeyde memnun oldukları bulundu.


Keywords


Refah ve yaşam memnuniyeti, zorunlu göç, Türkiye

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.