2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz

Ahmet Benlialper, Hasan Cömert, Güney Düzçay

Abstract


Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olarak bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek 2002 yılı ile 2014 yılları (verilerin el verdiği ölçüde) arasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Birincisi, Türkiye ekonomisinin göreli performansı tüm dönemde ve alt dönemlerde bir ya da iki değişken dışında ya ortalamanın altında ya da ortalamaya yakındır. İkinci olarak, kırılganlık göstergeleri olarak yorumlanabilecek göstergelere odaklanıldığında Türkiye en kırılgan ülkelerin başında gelmektedir. Makroekonomik endeks ile yaptığımız analiz betimsel istatistikleri desteklemektedir. Politika yapıcıların ve ilgili kurumların var olan durumun gerçekçi bir analizi ile bir an önce ortaya çıkan tabloya göre adımlar atması gerekmektedir. Aksi takdirde küresel devinimlere bağlı olarak 1980 sonrasında Türkiye’de ve diğer birçok gelişmekte olan ülkede çokça gördüğümüz süreçlerin tekrarını yakın zamanda izlemek zorunda kalabiliriz. 


Keywords


Türkiye ekonomisi, gelişmekte olan ülkeler, makro-ekonomik performans, makro-ekonomik politikalar, karşılaştırmalı ülke çalışmaları

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.