Wesley Clair Mitchell’in iş çevrimleri yaklaşımına kuramsal bir bakış

Gülenay Baş Dinar

Abstract


Wesley Clair Mitchell (1874-1949) iktisat yazınında iş çevrimleri ile ilgili olarak yaptığı ampirik çalışmalarla bilinir. Günümüzde de halen en prestijli kurumlardan biri olarak kabul edilen Ulusal İktisadi Araştırmalar Bürosu (National Bureau of Economic Research-NBER)’nun kurucusu ve 1949 yılına kadar yürütücüsüdür. Mitchell NBER’de yaptığı çalışmalarla gerek dönemin gelişmiş ülkelerinde yaşanan çevrimlere ilişkin kapsamlı bir veri seti oluşturmuş gerek de bu çevrimleri analiz edebilmek için çok sayıda istatistiksel ölçüm ve analiz yöntemi geliştirmiştir. Bu çalışmalar, Mitchell’ın iktisat yazınında daha çok ampirik bir iktisatçı olarak ün kazanmasına neden olmuştur. Mitchell’ın analizinde ampirik analiz yöntemini yoğun bir şekilde kullanması katkısının esas olarak ampirik gözlemlerden ibaret olduğu ve teorik açıdan iş çevrimleri literatürüne önemli bir katkı yapmadığı yolunda eleştiriler almasına neden olmuştur. Mitchell’ın ampirizmini değerlendirirken onun bir kurumsal iktisatçı olduğu ve hocası Veblen’in neoklasik iktisada yönelttiği eleştirileri ve evrimsel bir bilim için önerilerini paylaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Mitchell’in iş çevrimleri analizini kuramsal düzeyde incelemek ve iş çevrimleri literatürüne yaptığı katkıyı değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Mitchell’ın iş çevrimleri literatüründeki yerini ortaya koymak amacıyla iş çevrimlerine ilişkin teorik gelişmelerin kısa bir özetine yer verilecektir. İkinci bölümde, Mitchell’in “para ekonomisi” olarak nitelendirdiği modern kapitalizme ilişkin görüşleri değerlendirilecek; üçüncü bölümde, Mitchell’ın iş çevrimlerinin nasıl ortaya çıktığı, hangi aşamalardan geçtiği ve bu aşamaları niteleyen temel özelliklerin neler olduğuna ilişkin görüşlerine yer verilerek Mitchell’ın iş çevrimleri analizi kuramsal düzeyde incelenecektir. Son bölümde ise, Mitchell’ın söz konusu iş çevrimlerinin kapitalist sistem içinde denetim altına alınıp alınamayacağı yolundaki görüşlerine ve buradan yola çıkarak istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak için önerdiği politikalara değinilecektir. Çalışma söz konusu bilgiler ışığında Mitchell’ın iş çevrimleri kuramının önemi ve literatüre katkısının değerlendirilmesi ile son bulacaktır. 


Keywords


W.C. Mitchell, iş çevrimleri, iktisadi dalgalanmalar

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.