Yönetim güçlendirmenin firmanın finansal performansı ve risk alma davranışı üzerindeki etkisi

Tülay İlhan Nas, Ayşegül Çarkcı

Abstract


Çalışmanın temel amacı, yönetim güçlendirmenin hem firmanın finansal performansını hem de risk alma davranışını nasıl ve ne yönde etkilediği sorusuna gelişmekte olan ülke bağlamının yaratacağı farklılıklar göz önüne alınarak yanıt aramaktır. Vekalet kuramı ve temsil teorisi çerçevesinde geliştirilen araştırma hipotezleri 336 firmadan elde edilen ikincil veriler ışığında, bir dizi kontrol değişkeni de göz önüne alınarak, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, güçlendirilmiş yönetimin firmanın finansal performansını ve risk alma davranışını farklı düzeylerde ve farklı yönlerde etkilediğine işaret etmektedir. Bulgular bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye bağlamında yönetim güçlendirme ile örgütsel sonuçlar arasındaki ilişkiyi açıklamada temsil teorisi bakış açısının, vekalet kuramına kıyasla, daha baskın olduğu görülmektedir.


Keywords


Yönetim güçlendirme, finansal performans, Ar-Ge yoğunluğu, uluslararasılaşma

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.