Algılanan iş güvencesizliğinin örgütler arası hareketlilik tercihine etkisi: Algılanan istihdam edilebilirliğin biçimlendirici değişken rolü (The effect of perceived job insecurity on organizational mobility preferences: The moderating role of perceived employability)

K. Övgü Çakmak Otluoğlu

Abstract


Günümüz çalışma koşullarında, çoğu işgören iş güvencesizliği ile karşı karşıyadır. Bu doğrultuda örgütler arası hareketlilik ve istihdam edilebilirlik olgularının ön plana çıktığı görülmektedir. Çalışmada algılanan iş güvencesizliğinin, örgütler arası hareketlilik tercihine etkisi incelenmiştir. Ayrıca algılanan istihdam edilebilirliğin, algılanan iş güvencesizliğinin örgütler arası hareketlilik tercihi üzerindeki biçimlendirici değişken rolü de test edilmiştir. 350 kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre algılanan iş güvencesizliği ve algılanan istihdam edilebilirliğin, örgütler arası hareketlilik tercihini pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Ancak algılanan istihdam edilebilirliğin, biçimlendirici değişken olarak rol oynamadığı görülmüştür.


Keywords


İş güvencesizliği, örgütler arası hareketlilik tercihi, istihdam edilebilirlik

Full Text:

FULL TEXT

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.