Örgütsel Adalet-Öğrenilmiş Çaresizlik İlişkisinde Cinsiyetin Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (The role of gender on organizational justice-learned helplessness relationship: An empirical research on banking employees)

Pınar Bayhan Karapınar, Selin Metin Camgöz, Özge Tayfur

Abstract


Çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının hissedilen öğrenilmiş çaresizlik üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemektir. Özel bankalarda çalışan 179 katılımcıdan elde edilen verilere göre, işlemsel ve etkileşimsel adaletsizliğin çaresizliği arttırdığı görülmüştür. Çoklu grup yol analizi sonuçlarına göre, örgütsel adalet algısının çaresizlik üzerindeki etkileri kadın ve erkek çalışanlar için farklılaşmaktadır. Buna göre, kadın çalışanlarda adalet algılarının öğrenilmiş çaresizlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken; erkek çalışanlarda işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının çaresizlik üzerinde güçlü etkileri olduğu belirlenmiştir. Bulgular, kadınların erkeklere göre çevrelerindeki olumsuzluklar karşısında kendilerini çaresiz hissetmelerinde adalet algısı gibi dışsal faktörler dışında birtakım başka faktörlerin de etkili olabileceğini düşündürmektedir.


Keywords


Örgütsel adalet, öğrenilmişlik çaresizlik, cinsiyet

Full Text:

FULL TEXT

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.