TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÜRETİM VE İSTİHDAMIN SEKTÖREL GELİŞİMİ: BİR GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ (SECTORAL DEVELOPMENTS IN PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN TURKISH ECONOMY: AN INPUT-OUTPUT ANALYSIS)

Gül İpek Tunç

Abstract


Bir ekonomide toplam üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme kadar sektörel üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme de politika önermeleri açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için girdi-çıktı modeli çerçevesinde sektörel üretim ve istihdamın 1985-2002 yılları arasındaki gelişimi irdelenecektir. Çalışmada temel olarak TÜİK tarafından hazırlanan son beş girdi-çıktı tablosundan yararlanılacaktır. Tanımlanan 25 sektör için sektörel üretim ve istihdamın geri ve ileri bağlantıları hesaplanacaktır. Böylece analiz sonucunda, incelenen dönem içinde ekonomik yapıdaki değişimin sektörel üretimi ve istihdamı nasıl etkilediği, sektörlerin istihdam yaratmada oynadıkları rol, bu bağlamda hangi sektörlerin üretim ve istihdam yaratmada “anahtar” ya da “sürükleyici” olduğu ortaya konacaktır.


Keywords


Girdi-çıktı analizi, bağ etkileri, Türkiye ekonomisi

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.