Türkiye’de finansal liberalleşme sürecinin başarımı ve malî kesim üzerine bir değerlendirme (An investigation of the impact of financial liberalization on the financial sector in Turkey)

Öner Günçavdı, Suat Küçükçifçi

Abstract


Türkiye 1980’li yılların ilk yarısında malî piyasalarını serbestleştirmeye başladı. Geniş kapsamlı yapısal bir dönüşüm programının parçası olan finansal liberalleşme politikalarının temel amacı, ekonominin giderek artan finansal fon ihtiyaçlarının, hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklardan, daha etkin işleyen ve giderek kurumsallaşan bir finansal sistem yardımı ile karşılanmasıdır. Bu politikalara bilimsel bir temel oluşturan neoklasik teori uyarınca, malî serbestleşme yolu ile açığa çıkan finansal fonlar ekonomide yüksek üretim artışlarına ve hızlı büyüme oranlarına erişilebilmeyi temin edecektir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde yaşanan finansal liberalleşme sürecinin başarımı, ülkenin üretim kapasitesine yaptığı etki esas alınarak incelenmiştir. Çalışmada elde edilen temel sonuçlara göre, ilk olarak, liberalleşme sonrası dönemde malî kesimin sunduğu girdilerin diğer sektörlerdeki üretimi uyarma yeteneğinde bir düşüş ortaya çıkmıştır. İkinci olarak da, finans-dışı kesimin malî kesim girdisi kullanma oranlarında da bir düşüş yaşanmıştır. Tüm bu bulguların ışığında, malî kesim ile ekonomideki diğer üretici kesimler arasındaki üretime yönelik ilişkide, reform sonrası dönemde belirgin bir zayıflamanın ortaya çıktığını ifade etmek mümkündür.

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.