Çalışanların adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkesi: İş tatmininin aracılık rolü (The effect of employees' justice perception on organizational citizenship behaviors: the mediating role of job satisfaction)

Harun Şeşen, H. Nejat Basım

Abstract


Örgütsel adalet algısı, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu çalışmada iki değişken arasındaki ilişkide iş tatminin aracılık rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma bulguları, örgütsel adalet algısı örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde, iş tatmininin örgüte yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğunu; ancak örgütsel adalet algısının bireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisinde aracılık rolü oynamadığını göstermektedir.

Keywords


Örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini, aracılık etkisi

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.