Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslararası Ortak Girişimlerde Örgüt Kültürü: Yerel Sosyo-Kültürel Bağlamın Eşbiçimlilik Etkisi (The organizational culture of international joint ventures operating in Turkey: the isomorphic effect of the local societal-cultural context)

Tülay İlhan

Abstract


Çalışma, yerel sosyo-kültürel bağlamın Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası ortak girişimlerin (UOG) örgüt kültürleri üzerindeki eşbiçimlilik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Burada UOG’lerin örgüt kültürleri ve yerel sosyo-kültürel bağlam hem uygulama hem de değer düzeyinde, varolan literatürden hareketle geliştirilen, ortaklaşa davranışçılık, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, performansa ilişkin yönelim, zamana ilişkin yönelim ve paternalizm kültürel boyutlarında ele alınmaktadır. UOG’lerin örgüt kültürleri ile yerel sosyo-bağlam arasındaki ilişki çeşitli teorik perspektiflere dayanarak geliştirilen araya giren değişkenler de göz önüne alınarak t-testi ve tobit analizleriyle test edilmiştir. Çalışmada soru kağıdı yöntemiyle Türkiye’de faaliyette bulunan UOG’lerden elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yerel sosyo-kültürel bağlamın UOG’lerin örgütsel uygulamalar düzeyinde sadece ortaklaşa davranışçılık, örgütsel değerler düzeyinde ise zamana ilişkin yönelim ve paternalizm boyutları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.