Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri (Different Exchange Rate Regimes in terms of Inflation and Growth Outcomes)

Yusuf Bayraktutan, Hilmi Özkaya

Abstract


Bu çalışmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini benimseyen analizin sonuçlarına göre, en iyi enflasyon performansını sabit kur rejimleri ortaya koymaktadır. Farklı gelir grubuna ait ülkelerde analiz sonuçları değişmekte; gelir seviyesi arttıkça kur rejimleri arasındaki enflasyon performans farklılığı azalmaktadır. Buna karşılık, farklı kur rejimlerinin büyüme performansları önemli derecede farklılık göstermemektedir.

Keywords


döviz kuru rejimleri, enflasyon, büyüme

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.