Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin (An analysis of the determinants of foreign direct invesment in Turkey: An estimation with CCC-MGARCH model)

Hilal Bozkurt

Abstract


Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de artan bu yatırımlardan payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini, iten (push) ve çeken (pull) faktörler yaklaşımı ile incelemektir. Çalışma 1992.01-2008.03 dönemini kapsamaktadır. CCC-MGARCH modeli kullanılarak, sabit koşullu korelayon katsayıları hem tüm dönem, hem de 2002 sonrası alt dönem için elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre her iki dönem için, yabancı yatırımları çeken faktörler, iten faktörlere göre daha etkindir.

Keywords


Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İten ve Çeken Faktörler, CCC-MGARCH

Full Text:

Full Text


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.