Türkiye’de Paranın Gelir Dolaşım Hızlarının MARS Yöntemiyle Tahmini (Estimation of the income velocity of money in Turkey by the MARS method)

K. Batu Tunay

Abstract


Bu çalışmada, Türkiye’de 1987-2000 döneminde farklı parasal büyüklüklere göre paranın gelir dolaşım hızlarının tahmini yapılmaktadır. Bilindiği gibi, para talebi fonksiyonunun ve paranın dolaşım hızının istikrarı para politikalarının başarısı açısından önemlidir. Yapılan ampirik çalışmalar, Türkiye’de 1980 sonrası dönemde paranın dolaşım hızının istikrarlı olmadığını göstermiştir. Bunun temel sebepleri, 1980’den sonra başlayan ekonomik dönüşüm sürecinde artan finansal yenilikler ve enflâsyonist baskıların sonucu olarak ortaya çıkan para ikamesi sorunudur. Çalışmada, paranın gelir dolaşım hızları dolaşım hızı fonksiyonundaki geleneksel değişkenlere ilâve olarak finansal yeniliklerin ve para ikamesinin etkilerini de yansıtan değişkenler yoluyla analiz edilmektedir. Tahminlerde, parametrik ve doğrusal olmayan bir yöntem olan MARS kullanılmıştır.

Full Text:

Full Text

Comments on this article

View all comments


Contact info:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
A Binası 06800 Çankaya / Ankara
E-mail: metusd@metu.edu.tr
Tel: +90 312 210 2006
Powered by Open Journal Systems.
Copyright METU Studies in Development 2010-2012.